WLAN 產業憑藉 Wi-Fi 6 通訊技術引領看俏

作者 | 發布日期 2020 年 03 月 18 日 7:30 | 分類 手機 , 會員專區 , 筆記型電腦 Telegram share ! follow us in feedly


WLAN(Wireless Local Area Networks,無線區域網路)主流技術為 IEEE 802.11b / a / g / n / ac / ax 與 IEEE 802.11p,尤以 Wi-Fi 6(即 IEEE 802.11ax)藉由智慧型手機支援搭載引領擴散,其更迅速擴展晉級至 Wi-Fi 6E,由 Broadcom BCM4389 晶片整合 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.0 強勢出場。

本篇文章將帶你了解 :
  • 智慧型手機等終端逐步支援 Wi-Fi 6
  • Broadcom 推出整合 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.0 方案